Osztálytípusok

Osztálytípusok az elemi tagozaton

A hagyományos oktatásról

A hagyományos oktatási rendszer folyamatosan alakul(t), teret biztosítva a legjobb, legcélravezetőbb módszereknek és eljárásoknak, melyeket a tanító szakmai tudásának és fantáziájának megfelelően alkalmazhat a tanítási-tanulási folyamatban. A gyermekközpontúbb tananyagot érdeklődésfelkeltő módszerekkel, változatos munkaformában taníthatjuk, tanulhatjuk. Előtérbe kerül a frontális munkaforma mellett a páros, csoportos, egyéni munkaforma illetve a projektmunka is.

A hagyományos oktatásban egyaránt érvényesülnek a tehetséggondozás és felzárkóztatás irányelvei. Lehetőség van a tanórán belül is a differenciálás megvalósítására a gyermek sajátos képességeinek és érdeklődési körének megfelelően. Így a tanító kellő figyelmet szentelhet a valamilyen területen kimagasló teljesítményre képes tanulók sajátos foglalkoztatásának, ugyanakkor felzárkóztató programot is biztosíthat szükség esetén.

A hagyományos oktatási rendszerben a gyermek 8 és 12/13 óra között tanórákon vesz részt. A tanórák 50 percesek, ezalatt a tanítási-tanulási tevékenységek mellett jut idő személyiség- és közösségfejlesztő játékokra, tevékenységekre, melyek a tanítási órák szerves részét képezik.

Az osztályterem bútorzata változatos, az egy- vagy kétszemélyes padokat a tanító az osztály összetétele, a munkaforma, a tevékenység típusa szerint rendezi el. Könnyen átalakítható a terem az egyéni, frontális vagy csoportos munkaformára. A tanulási folyamatot segítő szemléltető anyagok és technikai felszerelés mellett fontos szerep jut a személyes vagy a közösségre vonatkozó anyagoknak: szabálytábla, születésnapi emlékeztető, napszámoló, időjáráskövető, stb. anyagoknak.

Igény szerint a gyermek napközis programban is részt vehet délután 16 óráig, mely a mi iskolánkban szülői támogatással működik. A napközis tanító megtervezi, irányítja a délutáni foglalkozásokat: ebéd, pihenő, házi feladatok elvégzése, alkotó tevékenységek, fejlesztő- és társasjátékok, felzárkóztató programok, ugyanakkor a gyermek szakkörökön is részt vehet a napközis program ideje alatt. A napközis program rugalmas, a szülő kérvény alapján 16 óránál hamarabb is hazaviheti a gyermekét az iskolából.

A hagyományos oktatási rendszer előkészítő osztályában nincs minősítés. Év végén a szülők leíró értékelést kapnak a gyermek fejlődéséről. Első osztálytól minősítést kapnak a gyerekek minden tantárgyból: nagyon jó, jó, elégséges vagy elégtelen minősítést írásbeli, szóbeli, tematikus projekttevékenység, témazáró értékelés alapján. Emellett az értékelés a tanítási-tanulási folyamat minden mozzanatában jelen van, a jó tanulói teljesítmény, a működőképes tudásszerzés, a megerősítés és a személyes kibontakozás érdekében elengedhetetlen a pozitívumokra való támaszkodás, a bátorítás. A gyermek fejlődését mindig önmagához mérjük!

A hagyományos oktatási rendszerben a házi feladat a tanulási folyamat része. Célja a tananyag elmélyítése, az önálló munkavégzés erősítése, a gyakorlás, a kötelességtudat kialakítása.

A gyermek személyiségének harmónikus fejlődése érdekében elengedhetetlen feltétel a családdal való szoros együttműködés. A rendszeres szülőértekezletek mellett tervezett fogadóórákon, nevelési tanácsadáson vehet részt a szülő. A szülő és a tanító közötti kapcsolattartást elősegítik a modern technikai lehetőségek: telefon, internet. Ugyanakkor a család aktív résztvevője számtalan iskolán kívüli tevékenységnek: családi napok, ünnepélyek, megemlékezések, közösségi események.


A Lépésről-lépésre program sajátosságai

EREDETE

• Eredeti nevén Step by step programot az Open Society Institute irányításával amerikai szakemberek dolgozták ki.
• Hazánkban az 1994-ben indult Head Start néven, majd 1995-től a program angol nevén működik.
• 1998-tól a Centrul Step by step pentru Educație și Dezvoltare Profesională bukaresti nem kormányzati szervezet koordonálja.
• Temesváron 2009-től iskolánk helyt adott a magyar nyelven történő Step by step oktatási formának.

A PROGRAM FŐ CÉLKITŰZÉSEI

• Egész életük során tanulni vágyó, nyitott emberek kinevelése
• A tanulói környezet közös megbecsülésén és demokratikus szemléleten alapuló kialakítása
• A gyermek fejlődéséhez kapcsolódó gyakorlatok biztosítása
• A gyermek tudományos, művészeti, etikai és gyakorlati tudásának gyarapítása, mely a demokratikus társadalomban való sikeres életút alapja

SAJÁTOSSÁGAI

• Megváltozott pedagógus szerep
• Segítő tanulói környezet
• Korszerű tanulásszervezési eljárások
• Értékelés
• Szoros, és folyamatos kapcsolat a szülőkkel

MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS SZEREP

• Az osztályokban két pedagógus tanít
• A tanító elsődlegesen segítő, másodsorban oktató
• Egyéni sajátosságokra, képességekre épít
• Díjazza az új ötleteket, elképzeléseket
• Figyelembe veszi a tanulók közötti individuális különbségeket
• Választási, döntési lehetőségeket biztosít

SEGÍTŐ TANULÓI KÖRNYEZET

• Tevékenységközpontokban dolgoznak
• Alacsony polcrendszerek a megfelelő taneszközökkel ellátva
• Padlószőnyeg, mesepárna
• Rituálék: reggeli kihívás, beszélgetőkör, reggeli üzenet, naptár, napszámoló, újdonságok, mesélő szék, saját szabályok
• Rugalmas időkeret
• Gyermekmunkák kifüggesztése a falakon

KORSZERŰ TANULÁSI-SZERVEZÉSI ELJÁRÁSOK

• Projektek (gyermekek érdeklődését veszi figyelembe)
• Kooperatív tanulási tevékenységek
• Differenciálás

ISKOLA OTTHONOS FORMA

• Könnyebb óvoda-iskola átmenet
• A tanítási órák eloszlása ( délelőtt, délután)
• Egyenlőbb terhelés
• Hasznos szabadidő kitöltés
• Változatos tevékenységek
• Két tanár összhangolt munkája

ÉRTÉKELÉS

• Folyamatos, mindig pozitív hangvételű, egyénre szabott, nem összehasonlító.
• A tanulót egyénileg, csoportosan, óra végén, nap végén, rendezvények után értékelik.
• A szülők projektek végén, írásban, portfóliók segítségével, büszkeségek kiválasztásakor, félévkor és év végén történő szöveges kiértékelések által követhetik a gyermekek fejlődését, értékelhetik haladásukat.

SZOROS ÉS FOLYAMATOS KAPCSOLAT A SZÜLŐKKEL

• Szülői értekezletek (interaktív módon)
• Projektek, témahét zárók és nyitók
• Kérdőívek
• Bemutató órák, óralátogatások
• Szülők aktív részvétele a tanítási órákon
• Rendezvények
• Ünnepek
• Előadások, közös tevékenységek szervezése

Forrás: www.egymi.hu
www.scoalastepbystep.ro


Eseménynaptár

Eseménynaptár
Május
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Keresés

A pontos keresés érdekében használjon ékezetes betűket!

Diákok munkái

Honlap navigátor

navigator